Uslovi korišćenja

Sledeće su uslovi pravnog sporazuma između Vas i Pan Komerc® d.o.o. Požega. Pristupom, pretraživanjem i/ili upotrebom ove internet prezentacije potvrđujete da ste pročitali i razumeli ove uslove i saglasni ste da se njima obavežete i postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima.

Ako se ne slažete sa ovim uslovima, molimo Vas da ne koristite ovu internet prezentaciju. Pan Komerc® d.o.o. Požega može, u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja promeniti ove Uslove korišćenja i bilo koje druge informacije sadržane na ovoj internet prezentaciji tako što će ažurirati stranicu. Pan Komerc® d.o.o. Požega može takođe u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja, da izvrši poboljšanja ili promene u proizvodima, uslugama ili programima opisanim na ovoj prezentaciji.

Vlasništvo sadržaja

Logotip, slogan i maskota su zaštićeni i priznati individualni žigovi od strane Zavoda za intelektualnu svojinu, upisani pod brojevima Ж-2012-756 od 7.11.2012. godine i Ж-2012-770 od 23.11.2012. godine i svako korišćenje, bez pismene dozvole vlasnika je strogo zabranjeno i podleže Zakonu iz oblasti prava intelektualne svojine.

Prezentacija, sva autorska prava i ostala prava intelektualne svojine u svim tekstovima, dizajnu, grafici, ikonama, slikama i ostalom materijalu na ovoj prezentaciji, jesu imovina Pan Komerc® d.o.o. Požega ili su na sajt uključeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

Ova internet prezentacija i bilo koji njen sadržaj ne smeju se umnožavati, reprodukovati, ponovo objavljivati, učitavati, postavljati, prenositi, distribuirati ili koristiti za kreiranje izvedenih dela, bez prethodne pismene saglasnosti Pan Komerc® d.o.o. Požega, s obzirom da Pan Komerc® daje neekskluzivnu, neprenosivu, ograničenu dozvolu za pristup i prikaz internet stranica sa ovog sajta samo na vašem računaru i za Vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu ove internet prezentacije. Ova dozvola je uslovljena time da ne smete menjati sadržaj prikazan na ovim stranicama, da morate zadržati nepromenjene sve napomene o autorskim pravima, žigovima i vlasništvu, i morate da prihvatite sve uslove, rokove i napomene koji se odnose na sadržaj ili su na drugi način ovde predviđeni. Bez obzira na prethodno, svi materijali koji su dostupni za preuzimanje, pristup ili drugo korišćenje na ovim stranicama, a koji imaju svoje uslove, rokove i napomene u vezi sa licencom, biće regulisani na osnovu tih uslova, rokova i napomena.

Nepoštovanje uslova, rokova i napomena na ovim stranicama imaće za posledicu automatsko ukidanje svih prava koja su vam dodeljena, bez prethodnog obaveštenja, a vi morate odmah uništiti sve primerke materijala koje posedujete ili su pod vašom kontrolom. Osim ograničene dozvole iz prethodnog stava, Pan Komerc® d.o.o. Požega vam ne dodeljuje nikakva druga neposredna ili posredna prava ili dozvole za bilo koje patente, žigove, autorska prava ili druga prava intelektualne svojine. Sadržaj ovih stranica ne smete preslikavati na druge internet prezentacije ili na bilo koje druge medije.

Određena izuzeća

Ovim se ne daje potvrda ili garancija da su informacije na ovoj internet prezentaciji tačne, aktuelne ili potpune i ovaj sajt može eventualno sadržati tehničke neispravnosti ili tipografske greške. Pan Komerc® d.o.o. Požega ne preuzima nikakvu odgovornost za ažuriranje ove internet prezentacije kako bi informacije koje se na njoj nalaze bile aktuelne, tačne i potpune. Shodno tome, pre donošenja bilo kakvih odluka koje se odnose na usluge, proizvode ili ostali sadržaj opisan na ovom sajtu, potrebno je da potvrdite tačnost i potpunost svih postavljenih informacija. Pan Komerc® d.o.o. Požega ne daje nikakve garancije da će rešiti bilo koji prijavljeni problem, čak i ako Pan Komerc ®d.o.o. Požega odluči da obezbedi informacije u cilju rešavanja problema.

Povezivanje na ovu stranicu

Pan Komerc® d.o.o. Požega mora da odobri u pismenoj formi sve linkove prema ovoj internet prezentaciji, izuzev linkova u kojima link i stranice koje se aktiviraju tim linkom (a) ne kreiraju frejmove oko bilo koje stranice na ovoj internet prezentaciji niti koriste druge tehnike koje na bilo koji način menjaju vizuelnu prezentaciju ili izgled sadržaja na tom sajtu; (b) ne daju pogrešnu predstavu o vašem odnosu s Pan Komerc® d.o.o. Požega; (c) ne upućuju na to da Pan Komerc® d.o.o. Požega odobrava ili podržava Vas, Vašu internet prezentaciju ili Vaše ponude za usluge ili proizvode; i (d) ne daju lažan ili pogrešan utisak o Pan Komerc® d.o.o. Požega ili na drugi način štete reputaciji koja se dovodi u vezu sa nazivom ili žigovima Pan Komerc® d.o.o. Požega. Kao dodatni uslov za dobijanje dozvole za povezivanje sa ovom internet prezentacijom, saglasni ste da Pan Komerc d.o.o. Požega može u bilo kom trenutku, po vlastitom nahođenju, ukinuti dozvolu za link prema ovoj internet prezentaciji. U tom slučaju, saglasni ste da ćete odmah ukloniti sve linkove prema ovoj internet prezentacijii da ćete prestati da koristite bilo koji žig Pan Komerc® d.o.o. Požega.

Ograničenje odgovornosti

Pan Komerc® d.o.o. Požega neće ni u kom slučaju biti odgovoran nijednoj strani, za bilo koju direktnu, posrednu, slučajnu, posebnu, egzemplarnu ili posledičnu štetu bilo koje vrste, a koja nastane u vezi sa ili proistekne iz korišćenja ove internet prezentacije ili bilo koje prezentacije ili resursa na koje je povezan, koje se poziva ili kojima se pristupa preko ove internet prezentacije, ili iz korišćenja, preuzimanja podataka ili pristupanja bilo kojim materijalima, informacijama, proizvodima ili uslugama, uključujući između ostalog, gubitak dobiti, prekid posla, gubitak ušteda, gubitak programa ili drugih podataka, čak i ako je Pan Komerc® d.o.o. Požega bilo izričito obavešten o mogućnosti nastanka takve štete. Ovo izuzeće i odricanje od odgovornosti važi za tužbe po bilo kom osnovu, bez obzira da li su zasnovane na ugovoru, garanciji, deliktu ili bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji.

POTREBAN VAM JE IZVOR INSPIRACIJE? POGLEDAJTE SJAJNE IDEJE ZA UPOTREBU PAN METALNIH OBLOGA KOD KROVOVA I FASADA!      

Back to top